Algemene voorwaarden

Geurts administratie en belastingen

 

A.      Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.       Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.       Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven.

3.       Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde

goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de

uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder

stukken of gegevensdragers.

4.       Opdrachtbevestiging: afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het

verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever,

conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

B.       Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke door

opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden

aangegaan.

2.       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

3.       Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De

toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

C.       Aanvang en duur van de overeenkomst

1.       De overeenkomst is gebaseerd op door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte

informatie. De opdrachtgever geeft opdracht door middel van een bevestiging. Hiermee

bevestigt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dat de overeenkomst juist en volledig

is weergegeven.

2.       Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud

of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is

aangegaan.

3.       Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor de opdrachtnemer eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijnde van de opdrachtnemer. De verplichtingen van de opdrachtnemer gaan nooit verder dan de door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

4.       Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen heeft Geurts administratie en belastingen het recht overeengekomen prijzen jaarlijks te corrigeren aan het inflatiepeil, middels de door CBS vastgestelde prijs-inflatie-index. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever niet schriftelijk op de hoogte anders dan vermelding op de factuur.

 

D.      Gegevens opdrachtgever

1.       Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer

overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de

overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van

opdrachtnemer te stellen.

2.       Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot

het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft

voldaan.

3.       Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten

en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang

kunnen zijn.

4.       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door

of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden,

ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 

E.       Uitvoering opdracht

1.       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst

wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte

en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de

overeenkomst.

2.       Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig

handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor

het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.       Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan

en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door

opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van

opdrachtnemer wenselijk is.

4.       Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden

moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen.

Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare

tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor

ontbinding van de overeenkomst op.

 

F.       Wijzigingen en meerwerk

1.       Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daar voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid en/of gewijzigd. Meerwerk zal door de opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

2.       Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven of door een schriftelijk overeengekomen tarief.

3.       De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in punt 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

4.       Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

G.      Geheimhouding en exclusiviteit

1.       Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de

uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle

informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld

en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze bepaling verhindert niet

vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover

opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk

acht.

2.       Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter

beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd

verkregen.

 

H.      Overmacht

1.       Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet

behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die

verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op

de overeengekomen wijze na te komen.

2.       Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich

voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk

op te zeggen.

 

I.         Honorarium

1.       Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds

de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een

door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten

werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

2.       Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte

werkzaamheden.

3.       Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per

overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van een uurtarief en is verschuldigd

naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn

verricht.

4.       Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is

opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening

te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene

werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

 

J.        Betaling

1.       Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de

overeengekomen termijnen en in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum.

2.       Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering

van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.       Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel

van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd de verdere

uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

4.       Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur, dan geeft de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening te kennen. De opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur  te hebben aanvaard.

5.       Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

K.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

-           bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van

onjuiste of onvolledige gegevens of informatie;

-          bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder

begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de

onderneming van opdrachtgever.

2.       Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade

van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.

3.       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden

tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending

geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

4.       Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat

opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij

opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding

vervalt.

 

L.        Internetgebruik en elektronisch dataverkeer

1.       Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op

verzoek van één van hen door middel van elektronische e-mail met elkaar kunnen

communiceren.

2.       Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer erkennen dat aan het gebruik van

elektronische mails risico’s kleven zoals –maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging

en virus.

3.       Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk

te zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van

het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al

hetgeen redelijkerwijs van een ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter

voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4.       In geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer

ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

M.     Opzegging

1.       Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen uitdrukkelijk dit schriftelijk zijn overeengekomen, of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst. De betaling van een verschuldigd bedrag is niet noodzakelijk indien beide partijen schriftelijk een andere betaling zijn overeengekomen.

2.       Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3.        Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is

hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag

liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van

opdrachtgever eisen.

 

N.      Opschortingsrecht

1.       Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten

tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

O.      Toepasselijk recht en forumkeuze

1.       Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze

algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot

de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door

de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

 

P.       Slotbepaling

1.       Geurts administratie en belastingen is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

2.       Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 

3.       De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 

Download
Algemene voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 296.3 KB