Algemene voorwaarden Geurts administratieve dienstverlening

 

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer
  opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven.
 3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde
  goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de
  uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder
  stukken of gegevensdragers.
 4. Opdrachtbevestiging: afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het
  verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever,
  conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke door
  opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden
  aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk
  tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De
  toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst is gebaseerd op door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte
  informatie. De opdrachtgever geeft opdracht door middel van een bevestiging. Hiermee
  bevestigt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dat de overeenkomst juist en volledig
  is weergegeven.
 2. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud
  of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is
  aangegaan.
 3. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor
  de opdrachtnemer eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijnde van de opdrachtnemer.
  De verplichtingen van de opdrachtnemer gaan nooit verder dan de door opdrachtnemer schriftelijk
  is bevestigd.

D. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer
  overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de
  overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van
  opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot
  het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft
  voldaan.
 3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten
  en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang
  kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door
  of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden,
  ook indien deze van derden afkomstig zijn.

E. Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst
  wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte
  en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de
  overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig
  handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor
  het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan
  en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door
  opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van
  opdrachtnemer wenselijk is.
 4. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden
  moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen.
  Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare
  tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor
  ontbinding van de overeenkomst op.

F. Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of
  de daar voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid en/of gewijzigd. Meerwerk zal door
  de opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een
  schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de
  gebruikelijke tarieven of door een schriftelijk overeengekomen tarief.
 3. De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in punt 1
  het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden
  beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de
  overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is de
  opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

G. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de
  uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle
  informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld
  en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze bepaling verhindert niet
  vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover
  opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk
  acht.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter
  beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd
  verkregen.

H. Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
  behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die
  verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op
  de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich
  voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk
  op te zeggen.

I. Honorarium

 1. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds
  de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een
  door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten
  werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte
  werkzaamheden.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per
  overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van een uurtarief en is verschuldigd
  naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn
  verricht.
 4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is
  opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening
  te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene
  werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

J. Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de
  overeengekomen termijnen en in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum.
 2. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering
  van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel
  van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd de verdere
  uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
 4. Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur, dan geeft de opdrachtgever dit binnen 14
  dagen na dagtekening te kennen. De opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de
  factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan
  bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

K. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
  - bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van
  onjuiste of onvolledige gegevens of informatie;
  - bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder
  begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
  onderneming van opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade
  van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden
  tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending
  geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 4. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat
  opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij
  opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding
  vervalt.

L. Internetgebruik en elektronisch dataverkeer

 1. Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op
  verzoek van één van hen door middel van elektronische e-mail met elkaar kunnen
  communiceren.
 2. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer erkennen dat aan het gebruik van
  elektronische mails risico’s kleven zoals –maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging
  en virus.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk
  te zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van
  het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al
  hetgeen redelijkerwijs van een ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter
  voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. In geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer
  ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

M. Opzegging

 1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen uitdrukkelijk dit
  schriftelijk zijn overeengekomen, of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het
  oorspronkelijke einde van de overeenkomst. De betaling van een verschuldigd bedrag is niet
  noodzakelijk indien beide partijen schriftelijk een andere betaling zijn overeengekomen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is
  hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag
  liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van
  opdrachtgever eisen.

N. Opschortingsrecht

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten
  tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

O. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze
  algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en
  opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot
  de competentie van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door
  de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

P. Slotbepaling

 1. Geurts administratieve dienstverlening is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden
  vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel
  vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan
  wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk
  benadert.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de
  overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
  opdrachtnemer.
Download
Algemene Voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 512.4 KB